Algemene voorwaarden / geschillen

Algemene voorwaarden van:
Vermeer Podologie
Praktijk voor podoposturale therapie en podologie
Gerrit Achterberghof 92 te Hoorn

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Daar waar in de algemene voorwaarden podoloog wordt genoemd, wordt tevens de podoposturaal therapeut bedoeld.

2. Betaling
2.1 Voor de door de podoloog verrichte diensten, is de cliënt het bij de podoloog gangbare tarief verschuldigd, evenals voor geleverde artikelen.
2.2 Betaling dient contant te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Indien afspraak is dat op rekening wordt betaald, zal de cliënt de rekening binnen 14 dagen na factuurdatum aan de podoloog voldoen.
2.3 Indien niet conform de afspraak wordt betaald, zal de cliënt in verzuim verkeren. De cliënt is vanaf het moment van het verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand.
2.4 Indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting(en) is de leverancier gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
2.5 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, verbandhoudende met de niet of niet tijdige betaling door de afnemer, komen geheel voor rekening van de cliënt. Voor incasso van openstaande geldbedragen geldt een incassotarief van 15 % (exclusief B.T.W.) van het te vorderen bedrag met een minimum van € 50,00.

3. Reclames
3.1 Indien de door de cliënt gekochte zaken enig gebrek vertoont, dient de cliënt dit binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, schriftelijk aan de podoloog te melden, bij gebreke waarvan de cliënt hierop geen beroep meer kan doen.
3.2 Reclamering geeft cliënt geen recht om de betalingsverplichting(en) op te schorten.

4. Aansprakelijkheid
4.1 De podoloog zal, binnen de grenzen van redelijkheid, al zijn kennis en vaardigheden in dienst stellen om problemen aan voet en statiek te behandelen. Hij kan echter geen garanties geven over het uiteindelijke resultaat.
4.2 Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde en/of die het rechtstreekse gevolg is van schuld van de podoloog, is de podoloog slechts aansprakelijk voor zover hij hiertegen is verzekerd, dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering, een en ander vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
4.3 De podoloog is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet van de podoloog of leidinggevende ondergeschikten.
4.4 De door de podoloog te vergoeden schade zal worden gematigd indien door de cliënt te betalen prijs niet in verhouding staat tot de door de cliënt geleden schade.
4.5 De cliënt zal de podoloog vrijwaren van mogelijke aanspraken van derden, verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, terzake waarvan de podoloog op grond van het bepaalde in deze voorwaarden tegenover de cliënt niet aansprakelijk zou zijn.

Geschillen

Vermeer Podologie is sinds 1 januari 2017 aangesloten bij de onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Dit betekent dat uitspraken van de Commissie boven de algemene voorwaarden van Vermeer Podologie staan betreffende de artikelen 3.1 – 4.2 – 4.4 en 4.5.
Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit het reglement van de Commissie.

De Geschillencommissie Zorg Algemeen (hierna te noemen de Commissie) behandelt overeenkomstig het voor haar geschreven reglement alle door cliënten aan haar voorgelegde geschillen over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met de zorgaanbieder, tenzij de Commissie zich daartoe niet bevoegd acht.
De zorgaanbieder is jegens de cliënt, die een geschil bij de Commissie aanhangig maakt, gebonden om mee te werken aan de behandeling van het geschil door de Commissie overeenkomstig het voor haar geschreven reglement .
De zorgaanbieder informeert de cliënt dat hij voor geschilbeslechting is aangesloten bij de Commissie. Informatie hierover is te vinden op www.degeschillencommissie.nl .
De zorgaanbieder bindt zich aan het volgende geschillenartikel en zal deze opnemen in zijn algemene voorwaarden, indien en voor zover de zorgaanbieder daarover beschikt respectievelijk deze hanteert:
1. Geschillen tussen cliënt en zorgaanbieder over (de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot) door de zorgaanbieder te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de cliënt als door de zorgaanbieder aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen, (Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag).
2. Een geschil wordt door de Commissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij de zorgaanbieder heeft ingediend.
3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de cliënt de klacht bij de zorgaanbieder indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Commissie aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de Commissie, is de zorgaanbieder aan deze keuze gebonden. Indien de zorgaanbieder een geschil aanhangig wil maken, moet hij de cliënt schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De zorgaanbieder dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
5. De Commissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Commissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Commissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de hierboven genoemde Commissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
7. De zorgaanbieder zal de uitspraken van de Commissie als bindend aanvaarden en zal de uitspraak conform de beslissing van de Commissie uitvoeren.
8. De zorgaanbieder verplicht zich de kosten van de door de Commissie behandelde klachten en geschillen voor zijn rekening te nemen. Hiervoor wordt door de Stichting per kalenderjaar een tarief vastgesteld. Daartoe worden thans twee fasen van de behandeling onderscheiden, te weten:
A. het moment van vragen verweer,
B. de zitting, waarop het geschil is behandeld.